مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان - اخبار سایت قدیمی دوم

جناب آقاي مهندس منصوري مسّاح، مدير بخش سرمايه گذاري و اقتصادي شهرداري رودبنه   [ +0 | -0 ]

جناب آقاي مهندس منصوري مسّاح، مدير بخش سرمايه گذاري و اقتصادي شهرداري رودبنه

نقش و جایگاه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در توسعه پایدار شهری


سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از عوامل توسعه پایدار شهری است، که می تواند در ابعاد مختلف شهری تأثیرگذار باشد. دنیاي امروز دنیاي رقابت بین شهرهاست. هر شهر می کوشد تا امکانات بیشتر، بهتر و متفاوت تري را در اختیار افراد قرار دهد. مطالعات جهانی نیز نشان می دهد که جذب سرمایه هاي داخلی و خارجی ، ارتباط مستقیمی با تصویري که افراد از شهرها دارند، داشته و بنگاههاي مالی و شرکت ها، متخصصان و گردشگران همگی تلاش می کنند تا در شهرهایی مستقر شوند که کیفیت زندگی در آنها بالاتر است. سرمایه گذاری داخلی و خارجی میتواند به رشد پایدار در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حفظ محیط زیست و منابع و ساختار فیزیکی و کالبدی شهری کمک شایانی نماید.

صورت جلسه

خلاصه اي از سخنراني هفته آتي

پست شده توسط: admin
شاخه: عمومی, چاپ, ایمیل